Főoldal » Archív » Felszaggatott ponyvák, kifosztott kamionok - fotókkal

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik az M0 és M5 autó­pá­lya mel­let­ti pihe­nő­he­lye­ken, logisz­ti­kai cégek par­ko­ló­i­ban meg­ál­ló kami­o­nok pony­vá­it fel­ha­sí­tot­ták és a szál­lí­tott áru­kat ellopták.

A bűn­ügy vád­lott­jai, a két férfi egy­más roko­nai. 2015 év végén elha­tá­roz­ták, hogy úgy biz­to­sít­ják a meg­él­he­té­sü­ket, hogy Vecsés és Gyál tér­sé­gé­ben par­ko­ló kami­o­nok pony­vá­it kivág­ják, a rak­tér­ben lévő áru­kat ellop­ják és külön­bö­ző pia­co­kon árun alul eladják.

A vád­lot­tak jól ismer­ték Pest megyé­ben az M0 és M5 autó­pá­lya mel­lett lévő kami­o­nos pihe­nő­he­lye­ket, vala­mint Gyál és Vecsés tér­sé­gé­ben talál­ha­tó logisz­ti­kai cégek telephelyeit.

2015 kará­cso­nyá­tól 2016 feb­ru­ár­já­ig a par­ko­lók­ban vagy a cégek telep­he­lyén az éjsza­kai órák­ban a pót­ko­csik pony­vá­ját fel­vág­ták, beju­tot­tak a rak­tér­be és onnan külön­bö­ző áru­kat lop­tak el.

A lopá­so­kat a fér­fi­ak előre meg­ter­vez­ték, a par­ko­ló­kat fel­tér­ké­pez­ték, a lopott áru elszál­lí­tá­sá­hoz egy kisteher-gépkocsit használtak.

A kami­o­nok­ból töb­bek között műsza­ki cik­ke­ket, jár­mű­al­kat­ré­sze­ket, gumi­ab­ron­csot, élel­mi­szert, növény­vé­dő sze­re­ket, koz­me­ti­ku­mot, ruha­ne­műt tulaj­do­ní­tot­tak el 20.000,- forint­tól 1,2 mil­lió forin­tig ter­je­dő értékben.

Szá­mos eset­ben a vád­lot­tak fel­ha­sí­tot­ták a kami­o­nok pony­vá­ját, de azok mögött éppen vagy nem volt áru, vagy az ott talált dol­go­kat nem lop­ták el.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség 18 cse­lek­mény miatt nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a két fér­fit. A járá­si ügyész­ség fegyház- illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­lot­tak­kal szemben.