Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Féltéglával fenyegetőzve követelte a mosogatógép árát a vádlott- Veszprém Megyei Főügyészség

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pápai Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén júli­us­ban az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban erő­szak­kal akar­ta kény­sze­rí­te­ni nőis­me­rő­sét egy hasz­nált moso­ga­tó­gép vétel­árá­nak megfizetésére. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint az 52 éves elkö­ve­tő meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy az egyik Győr-Moson-Sopron megyei falu­ból segít­sen neki a moso­ga­tó­gép elszál­lí­tá­sá­ban. A nő szí­ves­ség­ből ele­get tett a kérés­nek, majd a gépet egy közös isme­rő­sük gará­zsá­ban helyez­ték el.

A vád­lott­nak azon­ban pénz­re volt szük­sé­ge, ezért fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy 20 000 forin­tért vegye meg tőle a ház­tar­tá­si gépet. A nőnek nem állt szán­dé­ká­ban a gép meg­vá­sár­lá­sa, s emi­att ellen­tét ala­kult ki köz­tük. A rákö­vet­ke­ző hetek­ben az elkö­ve­tő több­ször meg­ke­res­te a sér­tet­tet, s köve­tel­te tőle a pénzt, mire a nő vál­lal­ta, hogy 10 000 forin­tért meg­ve­szi a gépet.

2020. júli­us végén a sér­tett egyéb okból a vád­lott falu­já­ban járt, s miköz­ben gép­ko­csi­já­ból szállt ki, a férfi meg­je­lent mel­let­te. A vád­lott, hogy a vétel­ár meg­fi­ze­té­sét kikény­sze­rít­se, két alka­lom­mal hom­lo­kon fejel­te a nőt, s köz­ben fenye­ge­tő­leg utalt rá, hogy koráb­ban már köve­tett el ember­ölést, ezért nem fél. A sér­tett ekkor a gép­ko­csi­ból ki akar­ta venni a mobil­te­le­fon­ját, de a férfi rárúg­ta a jármű ajta­ját, majd tovább­ra is a pénz meg­fi­ze­té­sét köve­tel­ve meg­ra­gad­ta a nő nya­kát és az autó olda­lá­nak nyom­ta. A férfi mind­eköz­ben a másik kezé­ben ütés­re emel­ve egy fél­tég­lát tar­tott, s ezzel is fenye­get­te a sértettet.

Egy közel­ben tar­tóz­ko­dó férfi ekkor fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba a nő bán­tal­ma­zá­sát, a sér­tett pedig közöl­te, hogy érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, mire a vád­lott a tég­lát eldob­ta és távozott.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se és a tár­gya­lás­ról tör­té­nő lemon­dá­sa ese­tén a bíró­ság a vád­lot­tat 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és 5 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.