Főoldal » Hírek » Féltékenység miatt érzett bosszúból ölt az orvos - fotóval - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a kül­föl­di vád­lott­nak, aki bosszú­ból lelőt­te volt sze­re­tő­jét és annak férjét.

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, vég­le­ges hatá­lyú Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítél­te a vád­lot­tat azzal, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A koráb­ban Magyar­or­szá­gon orvos­ként dol­go­zó román állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2012-ben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel szo­ros érzel­mi kap­cso­lat­ba került. Közös jövőt ter­vez­tek, ezért a nő elha­tá­roz­ta, hogy fel­bont­ja a fér­jé­vel kötött házas­sá­gát, azon­ban végül meg­gon­dol­ta magát. A vád­lott ezt nem tudta elfo­gad­ni és folya­ma­to­san – sze­mé­lye­sen, tele­fo­non, e-mailben, még a mun­ka­he­lyén is – keres­te, zak­lat­ta, ter­ro­ri­zál­ta és fenye­get­te a nőt, aki emi­att már a fel­je­len­tést fon­tol­gat­ta. A vissza­uta­sí­tás miatt a férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli a nőt és annak fér­jét, ezért vásá­rolt egy for­gó­tá­ras pisz­tolyt, 12 darab töl­ténnyel. A férfi 2016. augusz­tus 31. nap­ján gép­ko­csi­já­val a sér­tet­tek házá­tól kissé távo­labb lepar­kolt, onnan kerék­pár­já­val egy­ko­ri sze­rel­me csa­lá­di házá­hoz haj­tott. Ami­kor a nő haza­ért, a vád­lott besur­rant, ezt ész­lel­ve a sér­tett segít­sé­gért kia­bált fér­jé­nek, aki kiment. Ekkor a vád­lott a fegy­ve­ré­vel köz­vet­len közel­ről mind­két sér­tet­tet fejbe lőtte. A vád­lott Romá­ni­á­ba mene­kült, ahol más­nap euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el.

A fele­ség olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Férje élet­ben maradt, azon­ban sérü­lé­se mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got, súlyos egész­ség­rom­lást eredményezett.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, az elkö­ve­tő és védő­je pedig hatá­lyon kívül helye­zés, a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­se és a bün­te­tés mér­sék­lé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés „aljas indok­ból” elkö­ve­tett­kén­ti minő­sí­té­se meg­ál­la­pí­tá­sát is, vala­mint a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak hosszabb tar­tam­ban – 35 évben – tör­té­nő meg­ha­tá­ro­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott az ember­ölés elkö­ve­té­sé­nek mód­ját és cél­ját meg­fon­tol­va, mér­le­gel­ve, hideg­vér­rel húzta meg a ravaszt. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint csak súlyo­sabb bün­te­tés alkal­mas a bün­te­té­si célok eléréséhez.

Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.