Főoldal » Hírek » Féltékenységből megfenyegette, majd kirabolta a sértettet - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fia­tal fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő előbb egy kony­ha­kés­sel meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, majd elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, ami­kor pedig azt a sér­tett vissza­kér­te, őt ellök­te és bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg.

A vád sze­rint a hely­bé­li szü­le­té­sű, 23 éves férfi idén ápri­lis­ban, este, a ruhá­za­tá­ba rej­tett kony­ha­kés­sel érke­zett a sér­tett csa­lád­já­nak kis­kun­ha­la­si házá­hoz azért, hogy szá­mon kérje a barát­nő­je elcsá­bí­tá­sát. A sér­tett csa­lád­ja ott­hon tar­tóz­ko­dott, ezért az elkö­ve­tő elő­ször arra hivat­ko­zott, hogy a sér­tett 55.000 forint érté­kű tele­fon­já­nak meg­vá­sár­lá­sa cél­já­ból érke­zett. Miu­tán a férfi kihív­ta a sér­tet­tet a kony­há­ba, a kony­ha­kést elő­vet­te, a sér­tet­tet a fal­hoz szo­rí­tot­ta és fél­té­keny­sé­ge miatt a kés­sel fenye­get­te. A szó­vál­tás­ra a sér­tett csa­lád­tag­jai is a kony­há­ba men­tek és a vád­lot­tól a kést elvették.

Ezt köve­tő­en a férfi ész­re­vet­te, hogy a sér­tett tele­fon­ja az 5 éves gyer­me­ke kezé­ben van, azt a gyer­mek kezé­ből kirán­tot­ta és zseb­re tette. A sér­tett azon­nal kérte vissza a tele­fon­ját, és meg­pró­bál­ta a vád­lot­tat vissza­tar­ta­ni, azon­ban az elkö­ve­tő ellök­te magá­tól a sér­tet­tet, majd fel­emelt ökle­i­vel bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te meg és a lakás­ból a tele­fon­nal együtt távozott.

Az elkö­ve­tőt a kis­kun­ha­la­si rend­őrök még a rab­lás nap­ján elfog­ták, tőle a tele­font lefog­lal­ták, azt a sér­tett­nek visszaadták.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készült.