Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Féltékenységből megfojtotta feleségét, majd öngyilkossággal próbálkozott - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­te miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt azzal, hogy sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A vád sze­rint a vád­lott fele­sé­gé­vel és kis­ko­rú gyer­me­kük­kel élt együtt egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen. Házas­tár­si kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, gya­ko­ri­ak vol­tak köz­tük a vesze­ke­dé­sek, mely­nek kivál­tó oka a vád­lott indo­ko­lat­lan, bete­ges fél­té­keny­sé­ge volt. 2022. janu­ár 1-jén haj­na­li 1 óra körü­li idő­ben ismét szó­vál­tás­ba keve­red­tek, a vád­lott az ágy­ban fekvő fele­sé­ge nya­kát meg­ra­gad­ta, majd olyan erő­vel szo­rí­tot­ta meg, hogy az asszony a hely­szí­nen elhunyt. Ezután a kony­há­ból magá­hoz vett egy kést, ami­vel öngyil­kos­sá­got kísé­relt meg, majd reg­gel 7 óra után tele­fo­non érte­sí­tet­te a segély­hí­vót, hogy meg­öl­te a feleségét.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te. Az íté­let ellen védő­jé­vel a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a vád­lott irra­ci­o­ná­lis és alap­ta­lan fél­té­keny­sé­ge veze­tett a fele­sé­ge sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz. Nincs olyan fél­té­keny indu­lat, amely bár­kit fel­jo­go­sí­ta­na a másik ember bán­tal­ma­zá­sá­ra, élete kiol­tá­sá­ra. A súlyo­sí­tást indo­kol­ja a hoz­zá­tar­to­zók sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni cse­lek­mé­nyek regi­o­ná­lis és orszá­gos szin­tű elsza­po­ro­dott­sá­ga is, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.