Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Féltékenységből megszurkálta szomszédját az ittas férfi – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki fel­in­dult álla­pot­ban saját házá­ban több­ször meg­szúr­ta a sértettet.

A vád­lott élet­tár­sá­val Nád­ud­va­ron lakik, köz­vet­len szom­széd­ja a sér­tett férfi. A vád­lott és szom­széd­ja gye­rek­ko­ruk óta jó viszony­ban vol­tak, de a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a vád­lott min­den alap nél­kül azt fel­té­te­lez­te, hogy a férfi viszonyt foly­tat az élettársával.

Az elkö­ve­tő 2021. júni­us 23-án, este itta­san ért haza, és közöl­te az asszonnyal, hogy meg­be­szé­li ezt a hely­ze­tet a sér­tet­tel. A vád­lot­tat vissza­tar­ta­ni nem sike­rült. A férfi már az ajtó­ban han­go­san szid­ta és fenye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy ha foly­tat­ják a viszonyt, akkor meg­öli őt. Az egyre agresszí­vabb férfi a szom­szé­dot ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a fején és a fel­ső­tes­tén, majd fel­kap­ta az ágyon lévő fenő­a­célt és azzal meg­ütöt­te a sér­tett fejét. A dühös férfi egy kony­ha­kés­sel négy­szer meg­szúr­ta a sér­tet­tet a jobb lapoc­ka­tá­jé­kon, a jobb vál­lán és a bal comb­ján. A vád­lott ekkor a kést letet­te, majd fel­vett egy mási­kat, és azzal hado­nász­va szó­ban tovább fenye­get­te a sér­tet­tet, majd távozott.

A sér­tett orvos­hoz csak más­nap reg­gel ment. A sér­tett­nek test­szer­te nyolc napon belül gyó­gyu­ló szúrt és met­szett sérü­lé­sei kelet­kez­tek, míg a bal kezén lévő  ínsé­rü­lés nyolc napon túl gyó­gyu­ló volt. Figye­lem­mel a táma­dó által hasz­nált esz­kö­zök jel­le­gé­re, a sérült test­tá­jé­kok­ra, fenn­állt a lehe­tő­sé­ge súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kialakulásának.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző férfi ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.