Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Féltékenységből mellkason szúrta élettársát - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből mell­ka­son szúr­ta az élettársát. 

A vád­irat sze­rint a nő 2019. szep­tem­ber 8-án a haj­na­li órák­ban ácsi laká­suk­ban fél­té­keny­ség­ből egy 12, 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel, egy alka­lom­mal, nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta az ágy­ban fekvő élet­tár­sát. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett tüde­jé­nek egy részét műté­ti­leg el kel­lett távo­lí­ta­ni. A bekö­vet­ke­zett sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tett halá­la követ­ke­zett volna be.

A nővel szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ügyészség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, akkor a bíró­ság vele szem­ben 7 év bör­tön­bün­te­tést, vala­mint 7 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki.

Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el az élet­tár­sa sérelmére.