Főoldal » Hírek » Féltékenységből rontott volt párjára- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki tavaly augusz­tus­ban tett­leg bán­tal­maz­ta volt barát­nő­jét annak sze­ge­di otthonában.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett pár­kap­cso­lat­ban éltek egy­más­sal, melyet a nő tavaly nyá­ron meg­sza­kí­tott. A férfi a sza­kí­tás­ba nem tudott bele­tö­rőd­ni, ezért pár nap múlva, a dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent a sér­tett albér­le­té­nél, annak ajta­ját berúg­va oda beron­tott, és a nőt foj­to­gat­ni kezd­te vala­mint ököl­lel, több alka­lom­mal arcon ütöt­te. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás elől az abla­kon át a tár­sas­ház udva­rá­ra mene­kült, de a férfi oda is követ­te. Végül együtt vissza­men­tek a lakás­ba, ahol a vád­lott a nő édes­any­ját a hely­szín­re hívta tele­fo­non, azon­ban fél­té­keny­ség­ből az asszony meg­ér­ke­zé­se után is tovább vesze­ke­dett a sér­tet­tel, illet­ve őt a föld­re lökte.

Az eset­nek az vetett véget, hogy a sér­tett orvos­hoz ment lát­le­le­tet vetet­ni. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, s vád­ira­tá­ban indít­ványt tett fele­lős­sé­gé­nek tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés útján tör­té­nő elbírálására.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.