Főoldal » Archív » Féltékenységből szíven szúrta a lakótársát

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2019. novem­ber 8-án fél­té­keny­ség­ből eredő vesze­ke­dés során zseb­kés­sel szí­ven szúr­ta a lakó­tár­sát, aki a hely­szí­nen meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 ele­jén köl­tö­zött a haj­lék­ta­lan szál­ló­ról a barát­nő­jé­vel együtt az egyik isme­rő­se kis­kun­fél­egy­há­zi házá­ba, ahol szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként éltek. Az áram nél­kü­li ház­nak csak egy helyi­sé­ge volt lak­ha­tás­ra alkal­mas, ahol a tulaj­do­no­son, a vád­lot­ton és a barát­nő­jén kívül a sér­tett férfi is lakott.

A sér­tett és a vád­lott rend­sze­re­sen ita­loz­tak, ami miatt gya­ko­ri­ak vol­tak közöt­tük a vesze­ke­dé­sek. A sér­tett ugyan­is itta­san köze­led­ni pró­bált a vád­lott barát­nő­jé­hez, aján­la­to­kat tett neki. Ezt a vád­lott sérel­mez­te és több­ször tett­le­ge­sen vett elég­té­telt a sér­tet­ten, azon­ban az ilyen vesze­ke­dé­sek után min­dig kibékültek.

2019. novem­ber 8-án kora dél­után­ra a vád­lott és a sér­tett ismét súlyo­san leit­ta­sod­tak. A vád­lott köze­led­ni pró­bált a barát­nő­jé­hez, de a nő vissza­uta­sí­tot­ta. A sér­tett ekkor rászólt a vád­lott­ra, amin össze­vi­tat­koz­tak, dula­kod­ni kezd­tek és ököl­lel ütöt­ték egy­mást. A sér­tett­nek azon­ban sike­rült kisza­ba­dul­nia a vád­lott fogá­sá­ból és vissza­ült az ágyá­ra. Ekkor a vád­lott oda­lé­pett hozzá és a sér­tet­tet a zseb­ké­sé­vel „Úgyis meg­öl­lek!” sza­vak kísé­re­té­ben nagy erő­vel mell­be szúrta.

A sér­tett a szú­rás miatt vissza­ha­nyat­lott az ágyá­ra és meg­halt. A vád­lott ezután a vissza­tet­te a kését a pár­ná­ja alá, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző men­tő­szol­gá­lat már csak a sér­tett halá­lá­nak beáll­tát tudta meg­ál­la­pí­ta­ni, míg a rend­őrök őri­zet­be vet­ték a kése­lőt. A kés­szú­rás a sér­tett szí­vét is érte, éle­tét az orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat a főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a zseb­kést is el kell koboz­ni. A vád­lott az ember­ölést egy garáz­da­ság miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért ennek vég­re­haj­tá­sát is indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.