Főoldal » Hírek » Féltékenységében fenyegette Ózdon a volt barátnőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú 16 éves és egy 18 éves nő ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2019. októ­ber hónap köze­pén, dél­után, Ózdon a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben ita­loz­tak, mert a fia­talkorú nőnek sze­rel­mi bána­ta volt. Idő­köz­ben a hely­szí­nen meg­je­lent két nő, akik közül az egyik az a sze­mély, akire a fia­tal­ko­rú vád­lott fél­té­keny­sé­ge irá­nyult, mivel ő az élet­tár­sa korábbi barát­nő­je, és még min­dig tartot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot, ezért nagyon hara­gu­dott rá. A fia­tal­ko­rú vád­lott rög­tön szó­vál­tás­ba keve­re­dett a nővel, szá­mon kérte, hogy miért talál­koz­gat a pár­já­val, ez olyan han­gos­ko­dás­sal járt, hogy több kis­ko­rú fiú is köré­jük gyűlt. A vád­lott kije­len­tet­te, hogy a nőnek vele kell men­nie, külön­ben egy, a köz­nyelv­ben vipe­rá­nak neve­zett telesz­kó­pos fém bot­tal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt fog végez­ni a sérel­mé­re, vala­mint azzal is fenye­get­te, hogy meg­öli. Való­ban elővette a tás­ká­já­ból a vipe­rát, és azt a kezé­ben tart­va, szo­ro­san a nő mel­lett haladt, miköz­ben trá­gár módon szi­dal­maz­ta. Több mint két órán keresz­tül sétál­tak, ezalatt mind­vé­gig a vádlott-tár­sá­val együtt nem enged­te, hogy a sér­tett eltá­voz­zon, becsmé­rel­te és több­ször leköp­te, a vádlott-társa is ugyan­így szidalmazta.

A fia­tal­ko­rú vád­lott arra szó­lí­tot­ta fel a nőt, hogy csó­kol­ja meg a cipő­jét, külön­ben levág­ja a haját, ezért egy ollót is elő­vett, a kezé­ben tar­tot­ta, mire a sér­tett félel­mé­ben fél­térd­re eresz­ked­ve meg­csó­kol­ta a cipőjét.

A sér­tett kér­lel­te a vád­lot­ta­kat, hogy fejez­zék be a cse­lek­mé­nyü­ket, pró­bált sza­ba­dul­ni, de mind­ket­ten útját áll­ták, ille­tő­leg a fia­tal­ko­rú vád­lott a póló­ját meg­fog­va, vissza­tar­tot­ta.Tovább­ra is trá­gár szi­dal­ma­zá­sok­kal illet­ték, vala­mint a másik vád­lott meg­ra­gad­ta az arcát, és ő is fel­hány­tor­gat­ta fia­tal­ko­rú vádlott-társa sérel­me­it és kutyá­nak nevez­te a sér­tet­tet, majd három­szor pofon ütöt­te. A har­ma­dik ütés­től a sér­tett a föld­re került, majd sike­rült fel­áll­nia és elfu­tott. A vád­lot­tak egy rövid sza­ka­szon üldöz­ték, de végül hagy­ták elmenni.

Mind­két vád­lott bün­tet­len elő­éle­tű. Az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­házbün­te­tése kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt párt­fo­gó fel­ügye­let­tel, míg fel­nőtt korú tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott szin­tén párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.