Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Felugrott egy férfi a rendőrautó motorháztetőjére és szidalmazta a rendőröket, mert igazoltatták- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság, ron­gá­lás, becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki Orosz­lá­nyon szi­dal­maz­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket és meg­ron­gál­ta a rendőrautót. 

A vád­irat sze­rint 2019. júni­us 14-én a késő esti órák­ban Orosz­lá­nyon két rend­őr intéz­ke­dett a fér­fi­val, aki vitat­koz­ni kez­dett velük, becs­mé­rel­te őket töb­bek között az aláb­bi kife­je­zé­sek­kel: „A jel­szó: nyo­mo­rult rend­őrök! Buzi rend­őrök! Nem csi­nál­hat­tok velem sem­mit ti büdös csics­kák!” Ezt köve­tő­en a férfi fel­ug­rott a rend­őr­au­tó motor­ház­te­tő­jé­re, ahon­nan meg­pró­bált fel­ug­ra­ni a kocsi tete­jé­re, de a rend­őrök megakadályozták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, akkor vele szem­ben a bíró­ság 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint 1 évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és köte­lez­ze őt a rend­őr­au­tó­ban kelet­ke­zett kár megtérítésére.