Főoldal » Hírek » Felverte az utca porát, ezért megleckéztette az ételhordó futárt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, zak­la­tás és könnyű testi sér­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki azért, hogy meg­lec­kéz­tes­se az étel­hor­dó futárt, követ­ni kezd­te, majd egy zsák­ut­cá­ban útját állta és bán­tal­maz­ta, vala­mint élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te a nőt.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja - 2021. szep­tem­ber 8-án dél­ben egy útke­resz­te­ző­dés­ben meg­állt az étel­hor­dó futár autó­ja mel­lett és a lehú­zott abla­kon keresz­tül szi­dal­maz­ni kezd­te ami­att, hogy hala­dá­sa során fel­ver­te a port a férfi lakó­há­za előt­ti föl­des úton. A nő közöl­te, hogy futár és siet­nie kell a kiszál­lí­tás­sal, majd elhaj­tott a hely­szín­ről. Ész­re­vet­te azon­ban, hogy a férfi köve­ti őt, ezért siet­sé­gé­ben és téve­dés­ből egy köze­li zsák­ut­cá­ba haj­tott be. Mire meg­for­dult,

a férfi utol­ér­te és autó­já­val útját állta, emi­att nem tudott tovább­men­ni.

A vád­lott kiszállt a jár­mű­vé­ből és oda­lé­pett a sér­tett­hez, hogy ismét szá­mon kérje őt. Ekkor a futár­nő a tele­fon­já­val fény­ké­pet készí­tett az útját álló jármű hely­ze­té­ről, egy­út­tal segít­sé­get akart hívni. A férfi ekkor benyúlt a jármű nyi­tott abla­kán és rán­gat­ni kezd­te a nőt, miköz­ben a tele­fon­ját is igye­ke­zett kicsa­var­ni a kezé­ből. Dula­ko­dás köz­ben könyö­ké­vel meg­ütöt­te a nő szá­ját, lever­te fejé­ről a szem­üve­gét és betör­te a tele­fon­já­nak kijel­ző­jét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló fel­szí­nes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A futár­nő kia­bá­lá­sá­ra a vád­lott rövi­de­sen fel­ha­gyott a táma­dás­sal és a köze­li lakó­he­lyé­re haj­tott, ahová a sér­tett követ­te, miköz­ben segít­sé­get hívott a hely­szín­re. Itt ismét szó­vál­tás­ba keve­red­tek,

a férfi azzal fenye­get­te meg a nőt, hogy „a rend­őrök előtt is kita­pos­sa a belét”.

Az ügyész­ség a fér­fit sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá zak­la­tás és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.