Főoldal » Hírek » Fémcsöveket, késeket és a kalapácsot dobott egymás felé két társaság Kőbányán – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, illet­ve cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt emelt vádat 5 sze­méllyel szem­ben, akik a X. kerü­let­ben vere­ked­tek össze.

A vád­irat  sze­rint 2 férfi és 1 nő egy kőbá­nyai par­ko­ló­ban álló sze­mély­gép­ko­csi­ban lakott. A trió 2021 novem­be­ré­ben, este szó­vál­tás­ba keve­re­dett a gép­ko­csi mel­lett elha­la­dó 2 fér­fi­val, az ügy továb­bi vádlottjaival.

A szó­vál­tás hama­ro­san lök­dö­ső­dés­sé, dula­ko­dás­sá fajult, majd a felek egy­mást a kezük ügyé­be került kések­kel, fém­csö­vek­kel és kala­páccsal fenye­get­ték meg. Ezután az elkö­ve­tők az esz­kö­zö­ket egy­más felé dob­ták, sérü­lést azon­ban nem okoz­tak egymásnak.

A dula­ko­dás során a három­fős tár­sa­ság egyik tagja, egy 31 éves férfi a másik tár­sa­ság egyik tag­ját ököl­lel fejen ütöt­te, aki ettől a föld­re esett és élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket is szenvedett.

Ezután a három­fős tár­sa­ság siet­ve elhagy­ta a hely­színt, a másik két férfi azon­ban követ­te őket és egy étte­rem előtt a koráb­ban elesett férfi társa foly­tat­ta a vere­ke­dést. Egy üve­get dobott a másik tár­sa­ság felé, egyi­kü­ket az étte­rem előtt kira­kott asz­ta­lok és szé­kek közé lökte, és a nőt is bántalmazta.

A konf­lik­tus­nak végül a kiér­ke­ző rend­őrök vetet­tek véget.

A főügyész­ség a 31 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, a többi vád­lot­tat cso­por­to­san, fel­fegy­ver­kez­ve, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolta.

A főügyész­ség a 31 éves fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, az egyik garáz­da ellen – aki elő­éle­te miatt több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A másik három vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés az ügyész­sé­gi indítvány.

Jelen­leg a 31 éves férfi és 2 másik vád­lott társa a más ügy­ben kisza­bott, jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltik.

A fotó­kon a rend­őr­sé­gi szem­le során lefog­lalt, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök láthatók.