Főoldal » Archív » Fenyegetéssel akarta behajtani a pásztoróra árát

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 35 éves nővel szemben. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő néhány nap­pal a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en, anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás remé­nyé­ben sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy tisza­új­vá­ro­si fér­fi­val, aki azon­ban az aktu­sért a meg­egye­zé­sük sze­rin­ti 5000 forin­tot nem fizet­te ki a vád­lott­nak, de ígé­re­tet tett arra, hogy egy-két napon belül ren­de­zi a tar­to­zá­sát. A vád­be­li idő­ben - 2019. ápri­lis 3-án dél­után -, a sér­tett Tisza­új­vá­ros főte­rén egy ún. okos­pad­nál tar­tóz­ko­dott, ahol a mobil­te­le­fon­ját töl­töt­te, mikor a vád­lott két isme­rő­se tár­sa­sá­gá­ban meg­je­lent és kér­dő­re vonta, hogy hol van a pénze. A férfi közöl­te, hogy csak a követ­ke­ző napon tud fizet­ni, mire a vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy amennyi­ben leg­ké­sőbb más­nap nem fizet, akkor meghal.

A sér­tett végül nem tett ele­get a vád­lott köve­te­lé­sé­nek, hanem a tör­tén­te­ket köve­tő­en fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

Az ügyész­ség a nőt – aki a bűn­cse­lek­ményt a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­té­sé­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás tar­ta­ma alatt követ­te el – önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­ban alkal­ma­zott fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sé­re tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.