Főoldal » Hírek » Fenyegette a kórházat - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki a 112-es hívó­szá­mú segély­hí­vó vona­lon azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a kom­lói kór­ház dol­go­zó­it meg­öli, a kór­há­zat felgyújtja.

A vád­irat sze­rint a férfi nagy­any­ját a kom­lói kór­ház­ban kezel­ték. A vád­lott 2022. júli­us 17-én, dél­után, ittas álla­pot­ban meg­lá­to­gat­ta roko­nát, aki­nek keze­lé­se miatt az ápo­ló­nő­ket fele­lős­ség­re vonta. Kia­bál­va fenye­get­te az ápo­ló­nő­ket, hogy ha meg­hal a nagy­any­ja, meg­öli vala­mennyi­ü­ket és fel­gyújt­ja a kór­há­zat. A fér­fit visel­ke­dé­se miatt kikí­sér­ték az épü­let­ből. Ő köz­ben tovább­ra is a kór­há­zi dol­go­zók meg­ölé­sé­vel és a kór­ház fel­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A férfi a kór­ház­ból az autó­busz pálya­ud­var­ra ment, és fel­hív­ta a 112 hívó­szá­mú segély­hí­vó vona­lat. A keze­lő jelent­ke­zé­sét köve­tő­en trá­gár kife­je­zé­sek­kel szit­ko­zó­dott és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy ha meg­hal a nagy­any­ja, fel­gyújt­ja az egész kór­há­zat és megöl min­den­kit. A vád­lott a több mint négy perc hosszú­sá­gú beszél­ge­tés alatt folya­ma­to­san szit­ko­zó­dott és fenyegetőzött.

A férfi a késő esti órák­ban még két­szer hívta a segély­hí­vó köz­pon­tot és meg­is­mé­tel­te a kór­ház fel­gyúj­tá­sá­ra irá­nyu­ló fenyegetéseit.

A letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tat az ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.