Főoldal » Hírek » Fényes nappal randalírozott egy ittas nő a faluban - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben. Az elkö­ve­tő Bát­mo­nos­to­ron itta­san ordí­to­zott, károm­ko­dott, majd egy par­ko­ló gép­ko­csit kővel dobott meg, egy mási­kat meg­kar­colt, és még a szom­szé­dos ingat­lan eresz­csa­tor­ná­já­ban is kárt tett.

A vád­irat sze­rint a hely­be­li nő 2021-ben, egy augusz­tu­si vasár­nap dél­után, ittas álla­pot­ban ordí­to­zott, károm­ko­dott szom­széd­ja háza előtt, majd a ház előtt par­ko­ló gép­ko­csi ajta­ját erő­sza­ko­san rán­gat­ta. A kocsi­ban ülő sofőr kiszállt, ráki­a­bált a nőre. Az elkö­ve­tő vála­szul az autót kővel meg­dob­ta, egy másik sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­lát kővel végig kar­col­ta, végül az ingat­lan eresz­csa­tor­ná­ját is meg­rug­dos­ta. A garáz­da a meg­kar­colt autó­ban és az eresz­csa­tor­ná­ban mind­össze­sen 40.000 forint kárt oko­zott.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat kelt­sen.

Az ügyész­ség a nőt garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.