Főoldal » Archív » Férfiaktól kicsalt adatokkal rendelt nagy értékű mobiltelefonokat a kaposvári fiatal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és több rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a 17 éves kapos­vá­ri fia­tal ellen, aki közös­sé­gi olda­la­kon kicsalt sze­mé­lyes ada­tok­kal ren­delt érté­kes mobil­te­le­fo­no­kat azért, hogy azok érté­ke­sí­té­sé­vel jus­son pénzhez.

A vád­lott több közös­sé­gi olda­lon kihí­vó női képek fel­hasz­ná­lá­sá­val álpro­fi­lo­kat hozott létre azért, hogy fér­fi­ak­tól ismer­ke­dé­si szán­dé­kot szín­lel­ve kicsal­ja a sze­mé­lyes ada­ta­i­kat. A fia­tal fiú ezután a meg­té­vesz­tett fér­fi­ak által önként meg­osz­tott ada­tok­kal az egyik mobil­szol­gál­ta­tó webshop­já­ból - tuda­to­san a leg­ér­té­ke­sebb, ille­tő­leg leg­ke­re­set­tebb készü­lé­ke­ket kivá­laszt­va - mobil­te­le­fo­no­kat ren­delt meg, majd miu­tán a kéz­be­sí­tést végző futár­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai előtt több hamis okira­tot alá­írt, a tele­fo­no­kat eladta.

A vád­lott 8 sze­mély ada­ta­it fel­hasz­nál­va ren­delt meg – 330.000 - 460.000 forint közöt­ti érté­kű - mobil­te­le­fo­no­kat, melyek közül azon­ban csak két készü­lé­ket vett át, de a szol­gál­ta­tó­nak így is több mint 600.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel - párt­fo­gó fel­ügye­let mel­lett - pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a sér­tett szol­gál­ta­tó­nak oko­zott több száz­ezer forin­tos kár meg­té­rí­té­sét is.