Főoldal » Archív » Fesztiválon árulta volna a kábítószert - vádemelés - FOTÓKKAL

 A vád­lott tavaly nyá­ron az egyik köz­is­mert zenei fesz­ti­vál­ra szál­lí­tot­ta az ott érté­ke­sí­te­ni kívánt külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket, ami­kor a rend­őrök őt útköz­ben intéz­ke­dés alá vonták.

A vád­irat sze­rint a huszon­há­rom éves buda­pes­ti férfi - aki maga is kábí­tó­szer­fo­gyasz­tó - a vád­be­li idő­szak­ban kábí­tó­sze­rek keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest területén.

A vád­lott 2017. júli­us 6-án, éjsza­ka, kábí­tó­szert fogyasz­tott, majd nem sok­kal később autó­ba ült azért, hogy nagy mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szál­lít­son egy vidé­ken meg­ren­de­zett zenei fesz­ti­vál­ra, ahol a kábí­tó­sze­re­ket érté­ke­sí­te­ni tervezte.

A vád­lott gép­ko­csi­já­ra azon­ban a XVI. kerü­let­ben jár­őr­szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök a Csö­mö­ri úton fel­fi­gyel­tek, mivel a vád­lott nagy sebes­ség­gel haladt, és gyor­san vál­tott irányt.

A vád­lott ezt ész­lel­te, ezért meg­pró­bál­ta a rend­őrö­ket meg­té­vesz­te­ni azzal, hogy az autó­já­val lepar­kolt egy másik gép­ko­csi taka­rá­sá­ba, ezután pedig kiszállt a jár­mű­ből és meg­pró­bált a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni. A rend­őrök azon­ban őt a közel­ben elfog­ták, és vissza­kí­sér­ték a gépkocsihoz.

A férfi a jármű átvizs­gá­lá­sa során még meg­kí­sé­rel­te a gép­ko­csi­ban szál­lí­tott jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert is eltün­tet­ni úgy, hogy azt egy hir­te­len moz­du­lat­tal bedob­ta egy mel­let­tük lévő autó­ügy­nök­ség udva­rá­ra. Az intéz­ke­dő rend­őrök azon­ban a kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták; össze­sen mint­egy 2000 darab – több mint 1 kilo­gramm töme­gű - MDMA tar­tal­mú tab­let­tát, továb­bá koka­int, amfe­ta­mint, mari­hu­á­nát fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A vád­lott jelen­leg házi őri­zet­ben van.