Főoldal » Archív » Fia kezébe adta a pirotechnikai eszközt, ami felrobbant, és életveszélyesen megsebesítette a gyermeket - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt az apa ellen, aki foci­meccsen, sza­bály­ta­la­nul egy stro­bosz­kó­pot adott a fia kezé­be, ami felrobbant.

A vád­irat sze­rint egy har­minc­hét éves férfi 2018. május 27-én, az esti órák­ban, hat­éves gyer­me­ké­vel együtt, szur­ko­ló­ként vett részt egy fut­ball­mér­kő­zé­sen egy IX. kerü­le­ti sport­aré­ná­ban. Az apa elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy úgy­ne­ve­zett stro­bosz­kó­pot, azt meg­gyúj­tot­ta és a piro­tech­ni­kai esz­közt átad­ta a fiá­nak, aki­nek a kezé­ben az fel­rob­bant, és köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott. A fiút a hely­szí­nen ügye­lő men­tő­sök szak­sze­rű­en ellát­ták, majd kór­ház­ba szállították.

A piro­tech­ni­kai esz­közt nem hasz­nál­hat­ta volna tizen­hat éven aluli sze­mély és azt tilos kéz­ben meg­gyúj­ta­ni. és tartani.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a cse­lek­ményt beis­me­rő és meg­bá­nó apa ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett szabadságvesztést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a piro­tech­ni­kai esz­kö­zök hasz­ná­la­ta során min­dig foko­zott körül­te­kin­tés­sel, a kis­ko­rú­ak védel­mét szem előtt tart­va, a sza­bá­lyo­kat mara­dék­ta­la­nul betart­va kell eljárni.