Főoldal » Hírek » Fiatalkorú banda rabolt fegyverrel Budapesten – VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tés­kor 14  és 16 év közöt­ti fiúk 2019. év végén úton­ál­ló módon támad­tak meg össze­sen 11 sér­tet­tet; a fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze vád­ira­tá­ban négy vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő, ötö­dik tár­suk ellen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy az elkö­ve­tés­kor 14 éves és egy 16 éves fiú 2019 augusz­tu­sá­ban meg­is­mer­ke­dett egy­más­sal és elha­tá­roz­ták, hogy gáz-riasztó-, illet­ve lég­fegy­ve­re­ik­kel, úton­ál­ló módon, arcu­kat elta­kar­va követ­nek el rab­lá­so­kat. A későb­bi­ek­ben az elkö­ve­té­sek­be bevon­ták három másik, szin­tén 14-16 év közöt­ti tár­su­kat is.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak 2019 novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben, Újbu­dán, külön­bö­ző fel­ál­lás­ban össze­sen 11 sér­tet­től, köz­tük kis­ko­rú­ak­tól is sze­rez­tek, vagy pró­bál­tak meg­sze­rez­ni érté­ke­ket – első­sor­ban pénzt, tele­font - fegy­ve­res fenye­ge­tés­sel.

A rab­lá­sok­nál a banda tag­jai az arcu­kat maszk­kal, sál­lal, kapuc­ni­val takar­ták el, egy idő után gumi­kesz­tyűt is hasz­nál­tak, illet­ve volt, hogy kő-papír-olló játék­kal dön­töt­ték el, ki fogja leszó­lí­ta­ni a sér­tet­tet.

A vád­lot­tak közül egy 14 éves fiú és az egyik 16 éves társa 2019. decem­ber 11-én a Miner­va utcá­ban kés­sel és gáz-riasztó fegy­ver­rel meg­kí­sé­rel­tek kira­bol­ni egy fér­fit, aki elme­ne­kült. A két fiú a sér­tett után futott, egyi­kük egy lövést is leadott az irá­nyá­ba, a férfi azon­ban nem sérült meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság közel­ben lévő nyo­mo­zói hal­lot­ták a lövést, és elfog­ták a két fia­tal­ko­rút, majd a nyo­mo­zás során azo­no­sí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki tár­sa­i­kat is.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a fia­ta­lok ellen – ahhoz iga­zod­va, hogy hány elkö­ve­tés­ben vet­tek részt – 2-11 rend­be­li fegy­ve­re­sen, cso­por­to­san, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon, négyük­kel szem­ben letöl­ten­dő, ötö­dik tár­suk ellen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz­va.

Négy vád­lott jelen­leg bűn­ügy fel­ügye­let alatt áll.

A rend­őr­ség köz­le­mé­nye, amely az elfo­gás­ról készült vide­ót is tar­tal­maz­za, itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyveres-rablas-kozben-fogtak-el-oket