Főoldal » Hírek » Fiatalkorú barátnőjével tartatta ki magát egy férfi - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­za­tá­nak hely­ben­ha­gyá­sát. A 31 éves kecs­ke­mé­ti elkö­ve­tőt az ügyész­ség több bűn­cse­lek­ménnyel, köz­tük rab­lás­sal és pros­ti­tú­ci­ót foly­ta­tó sze­méllyel való kitar­ta­tás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A férfi 2019 októ­be­ré­ben és azt meg­elő­ző idő­szak­ban a nagy­kő­rö­si lakás­ott­hon­ból meg­szö­kött, majd pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get foly­ta­tó fia­tal­ko­rú barát­nő­jé­vel tar­tat­ta ki magát. A férfi barát­nő­je sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyúj­tott egy fér­fi­nak Kecs­ke­mét kül­te­rü­le­tén. Miu­tán a férfi a fia­tal nőt autó­já­val szál­lí­tot­ta, a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­já­val kereszt­be for­dul­va meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te. A vád­lott ezt köve­tő­en egy bal­ta­nyél­lel fenye­get­ve 10.000 forin­tot köve­telt a sér­tet­től, aki a pénzt oda­ad­ta. A vád­lott továb­bi pénz­kö­ve­te­lé­sét azon­ban nem tel­je­sí­tet­te, sike­rült elhaj­ta­nia a helyszínről. 

A vád­lott ezt meg­elő­ző­en eltá­vo­lí­tot­ta a sze­mély­gép­ko­csi­já­ról annak for­gal­mi rend­szá­ma­it, majd később visszaszerelte.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék felül­vizs­gál­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak indo­kolt­sá­gát és azt tovább­ra is fenntartotta.

A vég­zés­sel szem­ben a vád­lott jelen­tett be fel­leb­be­zést a kény­szer­in­téz­ke­dés meg­szün­te­té­se érdekében.

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség osz­tot­ta a tör­vény­szék azon indo­ka­it, mely sze­rint a kiszab­ha­tó bün­te­tés súlyos­sá­gá­ra vala­mint a vád­lott több­szö­rös, külö­nös vissza­esői minő­sé­gé­re figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye az eljá­rás jelen sza­ka­szá­ban is fenn­áll és a letar­tóz­ta­tás ezen oka­i­nak kikü­szö­bö­lé­sé­re a letar­tóz­ta­tás­nál eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés nem alkalmas.

A vád­lott letar­tóz­ta­tá­sa tár­gyá­ban beje­len­tett fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt, míg a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság folyat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.