Főoldal » Hírek » Fiatalkorú részegségének garázdaság lett a vége – VIDEÓVAL

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki itta­san meg­ker­get­te, és több­ször meg­rúg­ta a sértettet. 

A  vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú 2019. októ­ber 19-én, a késő esti órák­ban Orosz­lá­nyon, egy  szó­ra­ko­zó­he­lyen alko­holt fogyasztott.

Éjjel 2 óra­kor a szó­ra­ko­zó­hely előtt isme­ret­len okból össze­szó­lal­ko­zott a sér­tet­tel, aki innen elfu­tott. A fia­tal­ko­rú a sér­tett után futott. A sér­tett meg­bot­lott, emi­att arc­cal előre a föld­re esett, akit az elkö­ve­tő meg­rú­gott, és a kezé­nél fogva rán­gat­ta, a föld­re lökte, majd egy alka­lom­mal hátba rúgta. A bán­tal­ma­zott sze­mély­nek sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fia­tal­ko­rút köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.

 

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.