Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Fiataloktól is zsarolt ki és rabolt pénzt egy férfi Győrött - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés egy 21 éves férfi ellen, aki zsa­ro­lás­sal és rab­lás­sal szer­zett pénzt, töb­bek között fia­ta­lok­tól is.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 21 éves ter­helt 2022 októ­be­ré­ben, a haj­na­li órák­ban, Győr­ben, egy ját­szó­té­ren ment oda egy 3 fia­tal­ból álló tár­sa­ság­hoz, akik­kel szóba ele­gye­dett. Mond­va­csi­nált okból konf­lik­tust gene­rált, majd meg­fe­nye­get­te a tár­sa­sá­got, hogy vipe­ra van nála, és a közel­ben vára­koz­nak a bará­tai, akik meg­ve­rik őket, ha szól nekik. Ezután az így meg­ré­mí­tett tár­sa­sá­got arra szó­lí­tot­ta fel, hogy vált­sa­nak neki pénzt, és ezzel az indok­kal a sér­tet­tek tás­ká­ját átnéz­te, tőlük össze­sen 23.200,- Ft-ot vett el.

A fia­tal férfi 2022 novem­be­ré­ben hason­ló módon köve­tett el egy másik bűn­cse­lek­ményt is. Egy park­ban 4 fia­tal­hoz lépett oda, beszél­get­ni kez­dett velük, majd dühbe gurult, elő­vett egy vipe­rát és fel­há­bo­rod­va kérte ki magá­nak, hogy vele nor­má­li­san beszél­je­nek. A sér­tet­tek távoz­ni akar­tak, azon­ban a ter­helt egyi­kü­ket mara­dás­ra szó­lí­tot­ta, fel, majd tőle euró vál­tás címén 2.000,- Ft-ot elvett.

Ugyan­ezen a napon, pár órá­val később a vád­lott egy másik park­ban szó­lí­tott meg egy 33 éves fér­fit, majd csat­la­ko­zott hoz­zá­juk az elkö­ve­tő isme­ret­le­nül maradt társa is. Hár­man meg­be­szél­ték, hogy elmen­nek ita­loz­ni, azon­ban az úton a ter­helt elő­vett egy vipe­rát, és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy mutas­sa meg mennyi pénz van nála. A sér­tett a vipe­rá­tól való félel­mé­ben elő­vet­te a tár­cá­ját, ami­ből a vád­lott és társa össze­sen 44.000,- Ft-ot vet­tek ki.

A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen az ügyész­ség zsa­ro­lás és minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. A bün­te­tés tétel – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra és az elkö­ve­tő elő­éle­té­re figye­lem­mel – huszon­két és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.