Főoldal » Hírek » Figyelmetlen kerékpáros veszélyeztette a személyvonat utasait - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki kerék­pár­já­val a tiltó jel­zé­sek elle­né­re behaj­tott a sze­mély­vo­nat nyom­vo­na­lá­ba, ami később elso­dor­ta őt.

A vád sze­rint 2022. már­ci­us 7-én dél­előtt 10 óra körü­li idő­ben a vád­lott kerék­pár­já­val sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett Bal­maz­új­vá­ros bel­te­rü­le­tén a kiépí­tett kerékpárúton.

Hala­dá­sa során elér­te a kerék­pár­út és a vas­úti pálya­test keresz­te­ző­dé­sét, ahol a fény­so­rom­pó tilos jel­zést muta­tott és a fél­so­rom­pó is lezárt álla­pot­ban volt. A vád­lott nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem ész­lel­te a tiltó jel­zé­se­ket, ezért behaj­tott az átjá­ró­ba. Ekkor azon­ban már oda­ér­ke­zett egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat. Ami­kor a nő ezt ész­lel­te, a kerék­pár­já­ról leug­rott, azon­ban a sze­rel­vény moz­do­nyá­nak jobb olda­li első része a kerék­párt elso­dor­ta, a vád­lot­tat pedig a füves útpad­ká­ra lökte. A bal­eset követ­kez­té­ben a nő súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sze­mély­vo­na­ton 2 fős sze­mély­zet és 10 utas tar­tóz­ko­dott, közü­lük senki nem sérült meg.

A vád­lott súlyo­san gon­dat­lan KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.