Főoldal » Hírek » Figyelmetlenül égette az ágakat, leégett a tető- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 51 éves férfi egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen meg­egye­zett egy csa­lá­di ház tulaj­do­no­sá­val, hogy vál­lal­ja a kert kar­ban­tar­tá­sát. Ezért egy nyári nap a ház előtt, az utcán gyűj­töt­te össze a kert­ből a kivá­gott bok­ro­kat, egyéb növé­nyi hul­la­dé­ko­kat. A követ­ke­ző nap, a dél­utá­ni órák­ban meg­kezd­te az össze­gyűj­tött növé­nyek elége­té­sét, azon­ban gon­dat­la­nul járt el, a tűz bele­ka­pott a ház előt­ti szá­raz cser­jék­be, és onnan átter­jedt a csa­lá­di ház tetőszerkezetére.

A férfi ész­lel­te a tüzet, és a szom­szé­dok segít­sé­gé­vel érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat, de mire kiér­tek már a tel­jes tető­szer­ke­zet lán­golt. A tűz­ol­tók­nak ezt köve­tő­en sike­rült a tüzet loka­li­zál­ni, sike­rült meg­aka­dá­lyoz­ni, a tűz tovább ter­je­dé­sét az épü­le­ten belül és a sza­bad­ban is. Az eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban az épü­let­ben és a bent lévő ingó­sá­gok­ban kb. 19 mil­lió Ft kár keletkezett.

A vád­lott fele­lőt­len maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te a helyi hul­la­dék ége­tést sza­bá­lyo­zó ren­de­let­ben, vala­mint az Orszá­gos Tűz­vé­del­mi Sza­bály­zat­ban fog­lal­ta­kat, és emi­att fenn­állt a lehe­tő­sé­ge, hogy mások meg­sé­rül­nek, vagy továb­bi anya­gi javak­ban kelet­ke­zik kár.

A vád­lott ellen az ügyész­ség gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.