Főoldal » Hírek » Fiktív fémipari munkákkal csaltak 800 millió forint adót - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2015-2017. évek­ben közel 800 mil­lió forint ÁFA-t nem fizet­tek meg. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint egy tatai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tény­le­ge­sen gumi­ab­roncs keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zott, a gumi­ab­ron­cso­kat kül­föld­ről sze­rez­te be és bel­föl­dön érté­ke­sí­tet­te, költ­ség elszá­mo­lá­sa cse­kély volt, így magas ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett. Azért, hogy ne kell­jen magas össze­gű ÁFA-t a magyar állam­nak meg­fi­zet­ni a három férfi bűn­szö­vet­ség­ben papí­ron fém­ke­res­ke­del­met foly­ta­tott a cég­gel úgy, hogy bel­föl­di ter­mék­be­szer­zés után fik­tív szám­lá­kat fogad­tak be, majd a ter­mé­ke­ket papí­ron a közös­ség terü­le­té­re értékesítették.

Az elkö­ve­tők a fik­tív szám­lák ÁFA tar­tal­má­nak jogo­su­lat­lan levo­nás­ba helye­zé­sé­vel össze­sen közel 800 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar állam költ­ség­ve­té­sé­nek.

A főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a három fér­fit és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki velük szem­ben, továb­bá tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett két vád­lott ese­té­ben indít­ványt tett arra is, hogy a tör­vény­szék tilt­sa el őket a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je foglalkozástól.