Főoldal » Hírek » Fizetés előlegként kristályt adtak - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő élet­tár­sá­val együtt fize­tés kiegé­szí­tés­ként több éven keresz­tül kris­tály néven ismert kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zott, de a főál­lás­ban álta­la szál­lí­tott mun­ká­sok­nak is azt adta fize­tés előlegként.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi és élet­tár­sa – az ügy vád­lott­jai – 2019-ben elha­tá­roz­ták, hogy „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű tudat­mó­do­sí­tó szer érté­ke­sí­té­sé­ből fog­nak maguk­nak maga­sabb élet­szín­vo­na­lat biz­to­sí­ta­ni. A főál­lás­ban ása­tá­sok­ra mun­ká­so­kat szál­lí­tó férfi intéz­te a kábí­tó­szer beszer­zé­sét. A heti rend­sze­res­ség­gel, nagyobb kisze­re­lés­ben beszer­zett port a férfi az élet­tár­sá­val együtt digi­tá­lis mér­le­gen kipor­ci­óz­ta és alu­fó­lia pak­kok­ban érté­ke­sí­tet­te a laká­su­kon napi rend­sze­res­ség­gel meg­je­le­nő vevő­ik­nek. A 0,1 gramm port tar­tal­ma­zó fogyasz­tói ada­go­kat a vád­lot­tak kez­det­ben 500 forin­tért, később, a 2022 feb­ru­ár­já­ban tör­tént elfo­gá­su­kig 1.000 forin­tért adták.

A férfi napi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tett kris­tályt az álta­la szál­lí­tott mun­ká­sok részé­re is oly módon, hogy annak árát levon­ta a mun­ka­bé­rük­ből vagy fize­tés­elő­leg címén adta át a port.

2020 végé­től a páros a kris­tály­pak­kok érté­ke­sí­té­sé­be alkal­man­ként bevon­ta a fiuk élet­tár­sát – az ügy har­ma­dik vádlottját.

A keres­ke­dő trió tevé­keny­sé­gét azután is foly­tat­ta, hogy 2021 júli­u­sá­ban a kis­kun­ha­la­si rend­őrök más ügy­ben tar­tott kuta­tás során a lakás­ban két helyen elrejt­ve 156 gramm kris­tályt talál­tak. Igaz, ezután a férfi óva­tos­ság­ból egy­szer­re már csak kisebb tétel­ben végez­te a beszerzést.

A kuta­tás során meg­ta­lált kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 12-szeresét. A kábí­tó­szer keres­ke­dő az érté­ke­sí­tés mel­lett alkal­man­ként maga is fogyasz­tott a szerből.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit és élet­tár­sát jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt. Menyük­nek kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt kell felel­nie, rá bör­tön­bün­te­tést kér az ügyész­ség. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók rend­őr­sé­gi szem­lén készültek.