Főoldal » Archív » Fizetés nélkül vihetett el termékeket a hivatalos személy

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség tíz rend­be­li hiva­ta­li vissza­élés­sel vádol egy kor­mány­hi­va­tal­ban, az állat­egész­ség­ügyi osz­tá­lyon dol­go­zó álla­mi alkal­ma­zot­tat, aki 2014 és 2017 között tizen­há­rom eset­ben fize­tés nél­kül vitt el élel­mi­szert külön­bö­ző Nyugat-Magyarországi üzletekből.

A jelen­leg hat­van éves férfi az üzle­tek ellen­őr­zé­sét végez­te, így került kap­cso­lat­ba azok­kal.  Az ott dol­go­zó keres­ke­dők a kiala­kult füg­gő­sé­gi viszony miatt tel­je­sí­tet­ték a hiva­ta­los sze­mély kéré­se­it, és adtak át neki üdítő ita­lo­kat, alko­ho­los ter­mé­ke­ket, gyü­möl­csöt, édes­sé­get, hús­árut és egyéb élelmiszert.

A vád­lott össze­sen keve­sebb, mint 70.000 forint érték­ben tett szert ezen a módon jog­ta­lan előnyre.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.