Főoldal » Archív » Fogházba kerülhet az ittas vezető - vádemelés

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a fér­fi­val szem­ben, akit negye­dik alka­lom­mal értek tet­ten ittas járművezetésen.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­irat sze­rint a har­minc­nyolc éves, sós­har­tyá­ni férfi 2017. augusz­tus 18-án, éjjel 11 óra után, Sal­gó­tar­ján lakott terü­le­tén, ittas álla­pot­ban veze­tett egy sze­mély­gép­ko­csit. A helyi rend­őrök intéz­ke­dés alá von­ták, meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a veze­tés előtt alko­holt fogyasz­tott, így bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek elle­ne. Az igaz­ság­ügyi szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi véré­ben a veze­tés­kor 2,44 ezre­lék volt a vér­al­ko­hol­kon­cent­rá­ció, ami meg­kö­ze­lí­ti a súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alsó határát.

A vád­lott koráb­ban állt már bíró­ság előtt ittas veze­tés miatt, leg­utóbb 2015 decem­be­ré­ben hat hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban két évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­ték emi­att, és a jogo­sít­vá­nyát is bevonták.

A fér­fit ez sem tar­tot­ta vissza az újabb ittas veze­tés­től, már az augusz­tu­si cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor is folyt elle­ne egy másik bün­te­tő­el­já­rás ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a leg­utób­bi két ittas veze­tést a bíró­ság egy eljá­rás­ban bírál­ja el, és a vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá az ügyész­ség a vád­lott újabb a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát, és a koráb­ban – ugyan­csak ittas veze­tés miatt – vele szem­ben kisza­bott, de fel­füg­gesz­tett hat hónap fog­ház­bün­te­tés elren­de­lé­sét, és a bűn­ügyi költ­sé­gek­ben marasz­ta­lá­sát is.