Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Fogházba megy az ittas vezető- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt koráb­ban több­ször elítélt fér­fit, aki 2020. októ­ber 1-jén Baja bel­te­rü­le­tén ismét itta­san köz­le­ke­dett autójával. 

A bajai férfi 2020. októ­ber 1-jén kora dél­után ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett Baja bel­te­rü­le­tén sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor egy rend­őr­jár­őr intéz­ke­dett vele szem­ben és a Bajai Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­ta. Az elekt­ro­mos alko­hol­szon­da a férfi szer­ve­ze­té­ben fél órá­val az intéz­ke­dés meg­kez­dé­se után 0,88 mg/l, egy órá­val később 0,87 mg/l leve­gő­al­ko­holt muta­tott ki. A fér­fi­nek nem volt veze­tői enge­dé­lye, mert azt koráb­bi eljá­rás­ban bevonták.

Az ügyész­ség az ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt koráb­ban négy alka­lom­mal elítélt fér­fit bíró­ság elé állí­tot­ta. A Bajai Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tot­tat az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben bűnös­nek mond­ta ki és vele szem­ben 6 hónap fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, 1 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá 5 évre a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ta. Az íté­let nem jog­erős, mert az ügyész súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.