Főoldal » Archív » Foglyokat gázolt

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 18 éves férfi ellen állat­kín­zás bűn­tet­te és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt.

A vád­lott 2018. októ­ber hónap első nap­ja­i­ban, a dél­előt­ti órák­ban a hasz­ná­la­tá­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val Legyes­bé­nye kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó rep­ce­föl­dön az ott sza­lad­gá­ló fog­lyok közé haj­tott. A férfi szán­dé­ka az volt, hogy - a terü­le­ten a vadá­sza­ti jogo­sult­ság­gal ren­del­ke­ző vadász­tár­sa­ság enge­dé­lye nél­kül - az elütött mada­ra­kat eltu­laj­do­nít­sa, ott­ho­ná­ba vigye és megegye.

A vád­lott három fogoly­ma­da­rat ütött el, az álla­tok test szer­te zúzó­dá­so­kat, vérző sérü­lé­se­ket elszen­ved­ve, a hely­szí­nen elhul­lot­tak. A cse­lek­ményt azon­ban egy szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr ész­lel­te, ezért a vád­lott a hely­szín­ről elhajtott.

A férfi a madár­te­te­me­ket a hely­szí­nen hagy­ta, ame­lye­ket utóbb a nyo­mo­zó ható­ság a vadász­tár­sa­ság­nak kiadott. A lopá­si kár 150 000 Ft, amely­nek meg­té­rí­té­se iránt a vadász­tár­sa­ság pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a pol­gá­ri jogi igény érde­mi elbírálásával.