Főoldal » Archív » Fogyasztók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását érintő fontos pert nyert az ügyészség

Siker­rel perelt az ügyész­ség a biz­to­sí­tó tájé­koz­ta­tá­si köte­le­zett­sé­gét elis­me­rő fogyasz­tói nyi­lat­ko­za­tok érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt. A jog­erős bíró­sá­gi dön­tés értel­mé­ben, mivel nem álla­pít­ha­tó meg egy­ér­tel­mű­en, hogy a fogyasz­tói nyi­lat­ko­zat mely szer­ző­dé­si fel­té­tel meg­is­me­ré­sé­re és tudo­má­sul­vé­te­lé­re vonat­ko­zik, ezért az érvénytelen.

A biz­to­sí­tá­si tevé­keny­ség­ről szóló tör­vény a biz­to­sí­tó és a fogyasz­tó egyen­lőt­len hely­ze­te miatt köte­le­ző­en elő­ír­ja a biz­to­sí­tó­nak, hogy a szer­ző­dés meg­kö­té­se előtt vilá­gos, pon­tos, köz­ért­he­tő, egy­ér­tel­mű és rész­le­tes tájé­koz­ta­tást adjon a szer­ző­dést kötni kívá­nó ügy­fél részé­re. A sza­bá­lyo­zás célja, hogy a fogyasz­tó a szer­ző­dés leg­fon­to­sabb tar­tal­mi ele­me­i­ről elő­ze­tes infor­má­ci­ó­kat kap­jon, ame­lyek alap­ján kellő körül­te­kin­tés­sel, a biz­to­sí­tá­si pia­con elér­he­tő ter­mé­kek közül a leg­meg­fe­le­lőbb kivá­lasz­tá­sá­val tud­jon szer­ződ­ni. A köte­le­ző fele­lős­ség­biz­to­sí­tás­nál ezt az is indo­kol­ja, hogy a fogyasz­tó csak meg­ha­tá­ro­zott idő­szak­ban tud másik biz­to­sí­tó­hoz átszer­ződ­ni, erről pedig csak egy­ér­tel­mű tájé­koz­ta­tás bir­to­ká­ban hoz­ha­tó meg­fe­le­lő döntés.