Főoldal » Archív » Fogyasztókkal utazási csomagra irányuló szerződéseket kötő, utazásszervezéssel foglalkozó céget perelt eredményesen az ügyészség

A bíró­ság osz­tot­ta a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ját, és érvény­te­len­nek minő­sí­tet­te az ügyész­ség által sérel­me­zett szer­ző­dé­si kikötéseket.

A per­ben a bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az uta­zá­si cso­mag­ra vonat­ko­zó szer­ző­dés fel­mon­dá­sá­val kap­cso­la­tos, úgy­ne­ve­zett bánat­pénz össze­gé­ről a fogyasz­tó által kért elszá­mo­lá­si kimu­ta­tá­sért tisz­tes­ség­te­len külön díjat fizet­tet­ni az uta­zó­val. Amennyi­ben – miként a konk­rét ügy­ben is – az uta­zá­si iroda egy­sé­ges bánat­pénzt alkal­maz, úgy az elszá­mo­lás nem tar­tal­maz­hat mást, mint a rész­vé­te­li díj össze­gét, vala­mint azt, hogy az uta­zás meg­kez­dé­se előtt hány nap­pal került sor a lemon­dás­ra, és az ebből adódó egy­sze­rű szá­mí­tást. A bíró­ság – az első­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Főügyész­ség és a másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző – meg­íté­lé­se sze­rint ez az egy­sze­rű szá­mí­tás olyan cse­kély költség-, és mun­ka­igénnyel jár, ami­ért az uta­zá­si iroda nem köve­tel­het külön díjat.

A bíró­ság érvény­te­len­nek talál­ta azt a kikö­tést is, amely sze­rint az uta­zá­si iroda az uta­zót meg­il­le­tő kár­té­rí­tés, illet­ve kár­ta­la­ní­tás kifi­ze­té­sét fel­füg­geszt­he­ti az őt erre köte­le­ző ható­sá­gi, vagy bíró­sá­gi hatá­ro­zat meg­ho­za­ta­lá­ig, mivel ez tisz­tes­ség­te­le­nül aka­dá­lyoz­za a fogyasz­tót abban, hogy a neki járó kár­té­rí­tés­hez hoz­zá­jus­son. Az uta­zás­szer­ve­ző két­ség­te­le­nül jogo­sult arra, hogy azok­ra a körül­mé­nyek­re hivat­koz­zon, ame­lyek kár­té­rí­té­si fele­lős­sé­gét csök­ken­tik vagy kizár­ják, de ez nem jelen­ti azt, hogy a kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sét fel­füg­geszt­het­né. Az ún. uta­zá­si kor­mány­ren­de­let is kimond­ja, hogy az utazó kár­té­rí­tés­re jogo­sult az uta­zás­szer­ve­ző­től min­den olyan kárért, amely az uta­zót a szol­gál­ta­tá­sok nem szer­ző­dés­sze­rű tel­je­sí­té­se miatt éri. A kár­té­rí­tést kése­de­lem nél­kül meg kell fizet­ni, ezért nincs helye a kikö­tés­ben írt felfüggesztésnek.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság, illet­ve a Fővá­ro­si Tör­vény­szék kizá­ró­la­gos ille­té­kes­sé­gét kikö­tő szer­ző­dé­si fel­té­tel pedig amel­lett, hogy nem felel meg a pol­gá­ri per­rend­tar­tás­nak, egy­ben tisz­tes­ség­te­le­nül kor­lá­toz­za a fogyasz­tó igény­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­ge­it is.