Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Forgópisztolyt és lőszereket tartott a hálószobájában - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a tisza­kécs­kei fér­fi­val szem­ben, aki esz­ter­go­mi tar­tóz­ko­dá­si helyén, a háló­szo­bá­já­ban tar­tott enge­dély nél­kül lőfegy­vert és lőszereket.

A vád­irat sze­rint a férfi 26 évvel ezelőtt isme­ret­len sze­mély­től enge­dély nél­kül meg­szer­zett egy darab lőfegy­ver­nek minő­sü­lő for­gó­pisz­tolyt, vala­mint 37 darab lőpor­töl­tet­tel gyár­tott töl­tényt, 8 darab utó­la­go­san lőpor­ral ellá­tott töl­tényt, vala­mint 1 darab cse­rélt lőpo­rú töltényt.

A férfi a for­gó­pisz­tolyt és a lősze­re­ket az esz­ter­go­mi tar­tóz­ko­dá­si helyén, a háló­szo­bá­ban, az éjje­li­szek­rény fiók­já­ban tárol­ta 2022. júni­us 4. napjáig.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fit vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, a lefog­lalt lőfegy­vert és lősze­re­ket koboz­za el.