Főoldal » Hírek » Francia embercsempész letartóztatását indítványozta a főügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fran­cia fér­fi­nak, aki 13 ille­gá­lis határ­át­lé­pő zsú­folt be egy autó rak­te­ré­be.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. május 13. nap­ján éjfél körül Rúzsa kül­te­rü­le­tén fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba 13 afgán, pakisz­tá­ni, indi­ai állam­pol­gárt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték. A gép­ko­csi belül­ről  nem nyit­ha­tó, szel­lő­zés nél­kü­li, 2x1 -2x - 1,2 méte­res rak­te­ré­ben egy­má­son fekve, ülve, össze­gör­nyed­ve utazó ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a rend­őrök szin­tén elő­ál­lí­tot­ták.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést nyúj­tot­tak be.