Főoldal » Hírek » Frontálisan ütközött a szemből jövőnek - rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt oko­zott halá­los köz­úti balesetet.

A vád­irat sze­rint a nő 2019. augusz­tus 16-án, éjjel cél­ta­la­nul autó­zott, jól­le­het kime­rült volt, így a veze­tés­re nem tudott kon­cent­rál­ni. A sebes­ség­kor­lá­to­zást jelen­tő­sen túl­lép­ve, 145 km/h sebes­ség­gel haj­tott a 43-as főúton, két kis­te­le­pü­lés között. Köz­le­ke­dé­se során foko­za­to­san áttért a bal sávba, ahol szem­ből sza­bá­lyo­san érke­zett egy autó. A jármű sofőr­je már hiába féke­zett, a bal­ese­tet nem tudta elke­rül­ni. Az ütkö­zés olyan erejű volt, hogy a nő autó­já­nak motor­blokk­ja és mind­két jármű első futó­mű­ve is kisza­kadt a helyéről.

A biz­ton­sá­gi öv nél­kül veze­tő sér­tett a fel­fú­vó­dó lég­zsák­nak csa­pó­dá­sa miatt olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Becsa­tolt öv mel­lett utazó uta­sá­nak 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­sei let­tek. A bal­eset követ­kez­té­ben a nő mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző módon megsérült.

A bal­ese­tért a fele­lős­ség a nőt ter­he­li, aki köz­le­ke­dé­se során több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett, ugyan­ak­kor amennyi­ben a sér­tett biz­ton­sá­gi öve be lett volna csa­tol­va, nem szen­ve­dett volna halá­los sérülést.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A ter­helt bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­tel kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/megszunt-a-forgalomkorlatozas-a-43-as-szamu-fouton#1