Főoldal » Hírek » Fülbevalókért támadott meg nőket - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy huszon­éves férfi pár hónap­pal ezelőtt, Buda­pest külön­bö­ző kerü­le­te­i­ben soro­zat­jel­leg­gel köve­tett el erő­sza­kos, vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket egye­dül köz­le­ke­dő, idős női sér­tet­tek sérelmére.

A vád­irat sze­rint a férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket 2021. decem­ber és 2022. janu­ár között követ­te el, négy sér­tett sérelmére.

A vád sze­rint a férfi 2021. decem­ber 30-án a VIII. kerü­let­ben, a Blaha Lujza tér felé sétá­ló 69 éves nő mögé lépett és egy hir­te­len moz­du­lat­tal a sér­tett mind­két fülé­ből kitép­te a csak­nem 50 ezer forint érté­kű arany fül­be­va­ló­ját, majd azzal futva elmenekült.

 A vád­lott 2022. janu­ár 8-án a IX. kerü­let, Köz­vá­gó­híd meg­ál­ló­já­nál, az 1-es számú vil­la­mos­ról leszál­ló, majd az alul­já­ró felé indu­ló 80 éves nő fülé­ből tépte ki az arany fül­be­va­ló­ját. A táma­dás során a sér­tett füle meg­sé­rült. A fül­be­va­ló érté­ke mint­egy 50 ezer forint volt.

A vád­lott 2022. janu­ár 20-án egy XIV. kerü­le­ti áru­ház par­ko­ló­já­ban, a bevá­sár­ló­ko­csi­ját toló 74 éves nőt táma­dott meg. A vád sze­rint a vád­lott az idős hölgy mögé lépett, majd egyik kezé­vel hátul­ról befog­ta a sér­tett szá­ját, míg a másik kezé­vel a sér­tett mind­két fülé­ből kitép­te az arany fül­be­va­ló­ját. A vád­lott ezután futva elme­ne­kült, majd a VIII. kerü­let, Baross téri autó­busz meg­ál­ló­já­hoz ment, ahol a busz­ra fel­szál­ló, 68 éves nő mögé lépett és egy hir­te­len moz­du­lat­tal a sér­tett mind­két fülé­ből kipat­tin­tot­ta az arany fül­be­va­ló­ját, majd lelé­pett a busz­ról és elfu­tott. Az elkö­ve­té­si érték az első eset­ben mint­egy 60 ezer, a máso­dik eset­ben 50 ezer forint.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit, mint külö­nös vissza­esőt, rab­lás, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel, továb­bá lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 8 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len három sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek láthatók.