Főoldal » Hírek » Fulladoztak a szállított migránsok a zárt raktérben - rendőrségi fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki zárt rak­te­rű gép­ko­csi­ban sanyar­gat­va szál­lí­tot­ta a mig­rán­so­kat. 

A vád­irat sze­rint a férfi és meg­bí­zó­ja Var­só­ban bérbe vet­tek egy áru­szál­lí­tó gép­ko­csit, ami­vel az elkö­ve­tő Magyar­or­szág­ra haj­tott, 2022. augusz­tus 2-án az M1-M5 autó­pá­lyá­kon a magyar-szerb állam­ha­tár felé ment.

A Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san érke­zett 16 fő indi­ai, és 3 fő afgán állam­pol­gár a határ köze­lé­ben, erdős, lakott terü­le­ten kívül lévő talál­ko­zá­si pon­ton vár­ták az elkö­ve­tő által veze­tett gép­ko­csit, amely­nek rak­te­ré­be beszálltak.

A mig­ráns sze­mé­lyek fel­vé­te­lét köve­tő­en az elkö­ve­tő Auszt­ria felé vezet­te a gép­ko­csit, ezzel nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy a szál­lí­tott embe­rek a magyar-osztrák határt jog­el­le­ne­sen lép­jék át. A gép­ko­csi olda­lán, illet­ve a tete­jén nyí­lás nem volt, így a rak­tér leve­gő után­pót­lá­sa nem volt biz­to­sí­tott. A leve­gő hiá­nya és a 30°C körü­li külső hőmér­sék­let követ­kez­té­ben fel­for­ró­so­dott rak­tér miatt a mig­rán­sok ful­la­doz­tak, lég­szomj­jal küsz­köd­tek, egy mig­ráns sze­mély el is ájult.

A gép­ko­csit az adó­ha­tó­ság jár­őrei aznap, 17 óra 5 perc­kor, az M1 autó­pá­lya Auszt­ria felé veze­tő olda­lán, a 93 km szel­vény­ben állí­tot­ták meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, és kiuta­sí­tás­ra ítélje.