Főoldal » Hírek » Fürdőkádba fojtották az idős férfit - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nye­re­ség­vágy­ból, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 40 éves nőt és azt a 20 éves fér­fit, akik előbb begyógy­sze­rez­ték áldo­za­tu­kat, majd az elká­bí­tott fér­fit a für­dő­kád­ba foj­tot­ták, érté­ke­it pedig elvették.

A vád­irat sze­rint 2022. feb­ru­ár 21. nap­ján – a nyug­díj­fi­ze­tést köve­tő­en – a szat­má­ri tele­pü­lé­sen élő nő és roko­na elha­tá­roz­ták, hogy a nő isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó idős sér­tet­től lopni fog­nak külön­bö­ző dol­go­kat, illet­ve a nyug­dí­ját is elve­szik, még­pe­dig úgy, hogy az ita­lá­ba alta­tót kever­nek, ami­től majd elká­bul. A nő még a saját laká­sá­ban hét darab alta­tó tab­let­tát porrá zúzott, majd tár­sá­val együtt este nyolc óra körül meg­je­len­tek az akkor már ittas álla­pot­ban lévő sér­tett csa­lá­di házá­ban. A nő bor­ral kínál­ta a sér­tet­tet, majd miu­tán kitöl­töt­te az italt, abba bele­ke­ver­te az össze­tört tab­let­tá­kat, a sér­tett pedig azt megitta.

A sér­tett bódult álla­pot­ba került, amit a vád­lot­tak kihasz­nál­tak, és elkezd­ték a lakás­ban a pén­zét keres­ni. A sér­tett azon­ban magá­hoz tért, és kia­bál­va vonta fele­lős­ség­re a nőt és a fér­fit. Ekkor a vád­lot­tak lefog­ták, és a véde­kez­ni nehe­zen tudó sér­tet­tet bevon­szol­ták a für­dő­szo­bá­ba. A für­dő­kád­ban kb. 40 cm mély­sé­gű víz volt, a vád­lot­tak a sér­tet­tet a für­dő­kád elé tér­de­pel­tet­ték, majd a férfi a sér­tett fejét bele­nyom­ta a vízbe, a nő pedig lefog­ta a keze­it. A sér­tett a hely­szí­nen meg­ful­ladt, éle­tét már nem lehe­tett meg­men­te­ni. A vád­lot­tak a sér­tet­tet magá­ra hagy­ták, majd átku­tat­ták a házát, elvit­tek 290.000,- forint kész­pénzt, külön­bö­ző kon­zer­ve­ket, cuk­rot, leves­port és egyéb élel­mi­sze­re­ket, illet­ve dohányt.

A rend­őr­ség más­nap elfog­ta mind­két elkö­ve­tőt, akik azóta is letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy mind­két vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a bíró­ság. Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.