Főoldal » Archív » Fűrészt tartott a nyakához, így akarta a tartozást behajtani

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, aki bal­tá­val és fűrésszel szer­zett érvényt köve­te­lé­sé­nek.

A 28 éves Mar­ca­li köze­lé­ben élő vád­lott 2019 janu­ár­já­ban 10.000-Ft-ot adott köl­csön egyik isme­rő­sé­nek, de hiába kérte több­ször is vissza a pénzt, a sér­tett nem fize­tett.

A férfi 2019 máju­sá­ban meg­elé­gel­te, hogy a sér­tett még min­dig nem adta meg pén­zét, ezért itta­san fel­ke­res­te a tar­to­zás behaj­tá­sa cél­já­ból. A sér­tett éppen fát vágott egy falu­be­li udva­rá­ban, de nem volt nála elég pénz, viszont meg­ígér­te, ha végez a mun­ká­val, haza­megy és fizet.  Az indu­la­tos vád­lott­nak ez azon­ban nem tet­szett, hanem a tar­to­zás meg­fi­ze­té­sé­nek kikény­sze­rí­té­se végett egy bal­tát magá­hoz véve ker­get­ni kezd­te a sér­tet­tet, miköz­ben fenn­han­gon meg­ölés­sel fenye­get­te.

A vád­lott kis idő múlva fel­ha­gyott a sér­tett ker­ge­té­sé­vel és lát­szó­lag békü­lé­ke­nyen az udva­ron lévő mel­lék­épü­let­be hívta a fér­fit azzal, hogy beszél­jék meg a dol­got, ott azon­ban a sér­tet­tet a fal­hoz nyom­ta és egy fűrészt a nyaka elé tart­va tovább fenye­get­te.

A férfi végül elen­ged­te a sér­tet­tet, aki haza­fe­lé érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, illet­ve más­nap meg­fi­zet­te tar­to­zá­sát.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a 2019. júni­us 11. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son - az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en - 4 évi bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, továb­bá elren­del­te koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­bez­tek.