Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Füstgyertyát dobott a Sándor-palotára, a Fővárosi Főügyészség indítványára a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét

Egy férfi füst­gyer­tyá­val szennyez­te be a Sándor-palota falát; a bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal rész­ben egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi felügyeletét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 28 éves férfi 2018. decem­ber 21-én az éjje­li órák­ban, az I. kerü­let, Szent György téren tar­tott demonst­rá­ci­ót köve­tő­en egy füst­gyer­tyát dobott a Köz­tár­sa­sá­gi Elnö­ki Hiva­tal – a Sándor-palota – falá­nak. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a műem­lék épü­let fala meg­ron­gá­ló­dott, azon a füst­gyer­tya égés- és piros fes­ték­nyo­mo­kat hagyott.

A fér­fit a rend­őr­ség elfog­ta, őri­zet­be vette és elő­ter­jesz­tést tett letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a ron­gá­lás minő­sí­tett bűn­tet­te miatt őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tal szem­ben való­ban szük­sé­ges és indo­kolt kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa, azon­ban jelen eset­ben ele­gen­dő a nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let is.

A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben egy másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van, mert egy koráb­bi demonst­rá­ci­ón is garáz­da maga­tar­tást tanú­sí­tott. Emi­att reá­lis a veszé­lye, hogy újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ el, így a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a ter­helt – nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét 4 hónap­ra, azzal, hogy a ter­helt nyil­vá­nos – köz­tük poli­ti­kai jel­le­gű – ren­dez­vé­nyen, fel­vo­nu­lá­son, tün­te­té­sen nem vehet részt.

A vég­zés nem jog­erős, az ügyész­ség fel­leb­be­zett a gya­nú­sí­tott laká­sá­ra kiter­je­dő, és nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel ellen­őr­zött bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­se érdekében.

A fenti ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.