Főoldal » Archív » Futballmérkőzés lelátóján verekedett egy szurkoló – egyezségkötés alapján született jogerős ítélet

A ter­helt­tel az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által kínált lehe­tő­sé­get kihasz­nál­va egyez­sé­get kötött, majd az alap­ján nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bíró­ság az egyez­ség tar­tal­má­val egye­ző­en a fér­fit elítélte.

A vád­irat sze­rint a 33 éves férfi 2018. május 23-án este, szur­ko­ló­ként volt jelen a IX. kerü­let, Üllői úton lévő sport­aré­ná­ban meg­ren­de­zett futballmérkőzésen.

A mér­kő­zés meg­kez­dé­se előtt a vád­lott a sor­ban előt­te álló, koráb­ban vele még bará­ti­lag ölel­ke­ző szur­ko­ló­tár­sát – isme­ret­len okból – arcon ütöt­te, majd őt egy ala­cso­nyab­ban lévő szék­sor hát­tám­lá­já­nak élére lökte. Két másik szur­ko­ló a bán­tal­ma­zott férfi védel­mé­re kelt, meg­pró­bál­ták lefog­ni a vád­lot­tat, aki azon­ban egyi­kü­ket szur­ko­ló tár­sai ölébe lökte, mási­ku­kat pedig több­ször megütötte.

A vád­lot­tat a körü­löt­te álló szur­ko­lók pró­bál­ták meg­nyug­tat­ni, ő azon­ban folya­ma­to­san lök­dös­te a köze­lé­be lépő személyeket.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va, a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő ter­helt­tel egyez­ség meg­kö­té­sét kez­de­mé­nyez­te. A ter­helt és védő­je elfo­gad­ta a kerü­le­ti ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott fel­té­te­le­ket, misze­rint az ügyész­ség 90 nap elzá­rás, 312 óra köz­ér­de­kű munka, vala­mint 5 év sport­ren­dez­vény láto­ga­tás­tól eltil­tás kisza­bá­sát veszi tudo­má­sul, így az egyez­ség létrejött.

A bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott tovább­ra is beis­mer­te a bűnös­sé­gét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az egyez­ség jóvá­ha­gyá­sá­nak fel­té­te­lei fenn­áll­nak, így azt jóvá­hagy­ta, és azzal azo­nos tar­ta­lom­mal nyom­ban íté­le­tet hozott; annak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tat 90 nap elzá­rás, 312 óra köz­ér­de­kű munka, vala­mint 5 év sport­ren­dez­vény láto­ga­tás­tól eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.