Főoldal » Archív » Garázda módon kövekkel dobált meg több autót az esztári férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban haza­fe­lé tart­va az arra köz­le­ke­dő gép­ko­csi­kat kővel dobálta.

A vád­lott 2018. augusz­tus 9-én 21.00 óra körü­li idő­ben, Esz­tár köz­ség­ben, a Rákó­czi utcán ittas álla­pot­ban gya­lo­go­san haza­fe­lé tartott.

Rövid­del ez után köze­le­dett felé­je a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­val, mire a vád­lott min­den elő­ze­tes indok nél­kül fel­vett egy követ, kiment az úttest­re és a követ a gép­ko­csi­ve­ze­tő felé dobta. Az eldo­bott kő a jármű leen­ge­dett bal­ol­da­li első abla­kán keresz­tül bere­pült az utas­tér­be, azon­ban a sofőr­nek sike­rült a kő elől elha­jol­nia, így sérü­lést nem szen­ve­dett. A vád­lott által bedo­bott kő az autó jobb­ol­da­li első ajtó szél­vé­dő­jét áttör­ve esett az utcára.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett gép­jár­mű­vé­ben közel 20.000 Ft-os ron­gá­lá­si kár keletkezett.

A vád­lott ezt köve­tő­en még továb­bi két sér­tet­tet, illet­ve az álta­luk veze­tett gép­jár­mű­vet dobott meg kővel, amely­nek követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban mind­két gép­ko­csi­ban közel 40.000 – 40.000 Ft kár keletkezett.

A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se után rövid idő­vel a vád­lot­tat a rend­őr­ség elfog­ta és előállította.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés ugyan nem tör­tént, azon­ban a köz­le­ke­dő jár­mű­vek meg­do­bá­lá­sá­val a jár­mű­ve­ze­tők éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 3 rend­be­li köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.