Főoldal » Archív » Garázda sofőr bíróság előtt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 48 éves, bün­te­tett elő­éle­tű geren­dá­si férfi ellen, aki az úton bán­tal­ma­zott egy kis­ko­rú kerék­pá­rost.

A vád­lott 2018. júli­us 14-én, a kora esti órák­ban a Csor­vást és Geren­dást össze­kö­tő közúton köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val. Ebben az idő­pont­ban, ugyan­ezen az úton kerék­pá­rozott egy­más mel­lett halad­va egy 13 éves fiú – a későb­bi sér­tett –, és egy szin­tén kis­ko­rú lány. A vád­lott elő­zés köz­ben rádu­dált a kerék­pár­ral köz­le­ke­dő fia­ta­lok­ra, emiatt a fiú „bemu­ta­tott” neki. A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, meg­állt, majd oda­ment a kis­ko­rú fiú­hoz. A férfi trá­gár sza­vak­kal han­go­san szid­ta a sér­tet­tet, megszo­rí­tot­ta a nya­kát, pofon ütöt­te, végül úgy meg­lök­te, hogy az átesett a kerék­pár­ján.

A fiú a bal láb­szá­rán 26 cm hosszú, vágott sérü­lést szen­ve­dett.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság a fér­fit 2019. szep­tem­ber 03-án tar­tott tár­gya­lá­sán 1 év 6 hónap idő­tar­ta­ma­ra pró­bá­ra bocsá­tot­ta.