Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Garázdálkodott, verekedett, kifosztott és rabolt a négyfős banda Siófokon - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a fia­tal nők­kel és élet­tár­sa­ik­kal szem­ben, akik egy éjsza­ka több, nagy tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt való­sí­tot­tak meg tavaly nyá­ron Sió­fok központjában.

A vád lénye­ge sze­rint az egyik nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség cél­já­ból érke­zett 2021 augusz­tu­sá­ban Sió­fok­ra, pár nap múlva követ­te élet­tár­sa, annak húga és párja is. Szál­lá­suk nem volt, Sió­fok köz­te­rü­le­te­in tar­tóz­kod­tak. A két nő egyik este annyi­ra össze­ve­szett, hogy a Mil­le­ni­um park­ban per­ce­kig kia­bál­tak, köl­csö­nö­sen tép­ték egy­mást, cse­lek­mé­nyü­ket a rend­őr­jár­őrök fékez­ték meg.

Pár óra múlva a fia­ta­labb nő és élet­tár­sa két sér­tet­tel került szó­vál­tás­ba a Fő téren, akik­kel szem­ben erő­sza­ko­san lép­tek fel, lök­dös­ték, és ütle­gel­ték őket, a férfi rol­ler­jü­ket és kerék­pár­ju­kat is felé­jük dobta. A kitar­tó vád­lot­tak tovább­ra sem hagy­ták abba a sér­tet­tek inzul­tá­lá­sát, ami­kor az ittas­sá­ga miatt egyi­kük a föld­re esett, mind­ket­ten fejbe rúg­ták. Kis idő eltel­té­vel csat­la­koz­tak hoz­zá­juk tár­sa­ik is. A fér­fi­ak több­ször nagy erő­vel ököl­lel soroz­ták meg a véde­kez­ni már nem tudó sér­tet­te­ket, végül az idő­sebb nő elvet­te egyi­kük pénztárcáját.

A vád­lot­tak ámok­fu­tá­sa ezzel nem ért véget. Haj­nal­ban a két nő rátá­madt egy egye­dül haza­fe­lé tartó, 70-es éve­i­ben járó fér­fi­ra, miköz­ben férfi tár­suk figye­lé­sé­vel biz­to­sí­tot­ta a rab­lást. Addig rán­gat­ták a váll­tás­ká­ját, amíg annak csat­ja elsza­kadt, és a tás­kát erő­sen szo­rí­tó, de egy lökés miatt a tér­de­i­re eső sér­tett már nem tudta azt megtartani.

A ter­hel­tek cse­lek­mé­nyük­kel egyéb érté­kek és ira­tok mel­lett több mint 100.000 forint kész­pénzt sze­rez­tek meg, mivel a sér­tett­nél volt nyári mun­ká­já­ból szár­ma­zó keresete.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se­ket, köz­ügyek­től eltil­tást és Sió­fok­ról tör­té­nő kitil­tást indít­vá­nyo­zott. A mér­té­kes indít­vá­nyok kilenc év hat hónap és négy év hat hónap közöttiek.

Az egyik garáz­da­sá­got rög­zí­tő köz­té­ri kame­ra fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=286803140223459