Főoldal » Hírek » Garázdaság a büfénél - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sör­rel öntött le egy nőt, a biz­ton­sá­gi őrt a ruhá­já­nál fogva meg­rán­gat­ta.

A vád­irat sze­rint  a férfi 2021. októ­ber 30-án, egy tata­bá­nyai üzlet­ház büfé­jé­nél 2 kis­fröccsöt egy marék apró­pénz­zel akart kifi­zet­ni. Az apró­pénz kiszá­mo­lá­sá­val kap­cso­lat­ban a férfi vitá­ba keve­re­dett az eladó­val, akit han­go­san és trá­gá­rul szi­dal­ma­zott. Az eladó a kis­fröccsö­ket kiad­ta, majd a kiadó pult abla­kát becsuk­ta. Ekkor a férfi a kiadó pult abla­ká­ra ütött, ezzel kárt nem oko­zott.  

A han­gos­ko­dás­ra a büfé­hez ment a biz­ton­sá­gi őr, aki fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit a távo­zás­ra. Az elkö­ve­tő agresszí­van lépett fel, felé nyúlt, majd a biz­ton­sá­gi őr segít­sé­gé­re érke­ző nőt a fröccsel leön­töt­te, a műanyag poha­rat is felé dobta, de nem talál­ta el. A férfi kia­bált és őrjön­gött, mire a biz­ton­sá­gi őr ismé­tel­ten távo­zás­ra hívta fel. A férfi ekkor a biz­ton­sá­gi őr puló­ver­jét meg­rán­gat­ta. A biz­ton­sá­gi őr emi­att a fér­fit gázspray-vel lefúj­ta, aki ennek hatá­sá­ra a hely­szín­ről távo­zott.

Az elkö­ve­tő több­szö­rös vissza­eső, 2021. októ­ber 11-én sza­ba­dult testi sér­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott 3 év fegy­ház­bün­te­tés­ből.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.