Főoldal » Hírek » Garázdaság a főtéren - videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy évre fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek póráz nél­kül sétá­ló kutyá­já­tól egy másik eb meg­ijedt, az emi­att kiala­kult vitát a férfi pedig erő­sza­ko­san rendezte.

A férfi 2021. júni­us 26-án nap­köz­ben nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott el, majd éjjel 22 óra körül Nyír­egy­há­za főte­rén póráz és száj­ko­sár nél­kül sétál­tat­ta a bor­der col­lie faj­tá­jú kutyá­ját. A kutya meg­lá­tott egy kisebb testű spá­ni­elt, mely­nek gaz­dá­ja az egyik tera­szon lévő asz­tal­nál beszél­ge­tett barát­nő­jé­vel. A férfi kutyá­ja a spá­ni­el­hez ment, mire annak gaz­dá­ja ezt táma­dás­nak vélte, és a kis­ku­tyát az ölébe vette azért, hogy távol tart­sa a nagyobb testű bor­der col­li­e­tól. Mind­ezt látva a szom­széd asz­tal­nál ülő kül­föl­di férfi a nő segít­sé­gé­re sie­tett, és az elkö­ve­tő kutyá­ja irá­nyá­ba rúgott azért, hogy elker­ges­se a hely­szín­ről. Ekkor ért az asz­tal­hoz az ittas férfi, aki a lát­vá­nyon fel­bosszan­tot­ta magát, és a kül­föl­di fér­fit előbb lefe­jel­te, majd a tera­szon több asz­talt és szé­ket is fel­bo­rí­tott.  Ezzel a maga­tar­tá­sá­val garáz­da­ság vét­sé­gét való­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű és meg­bá­nó maga­tar­tást tanú­sí­tó fér­fi­val szem­ben az eljá­rást egy évre fel­füg­gesz­tet­te, mely­nek ered­mé­nyes eltel­té­vel az eljá­rás meg­szün­te­té­se várható.

A mel­lé­kelt lin­ken a tér­fi­gye­lő kame­ra által az ese­mény­ről készí­tett fel­vé­tel látható.