Főoldal » Hírek » Garázdaság a kórház bejáratánál - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki a veszp­ré­mi kór­ház bejá­ra­tá­nál lévő sorom­pó­val került nézet­el­té­rés­be.

A vád­irat sze­rint a 33 éves - garáz­da­ság miatt koráb­ban már elítélt - férfi 2021. janu­ár 21-én, haj­nal­ban, ittas álla­pot­ban agresszí­ven visel­ke­dett a veszp­ré­mi kór­ház terü­le­tén, ezért két beteg­szál­lí­tó kikí­sér­te a bejá­rat elé. A férfi ekkor gya­lo­go­san kife­le indult, ám a men­tő­be­ál­lót lezá­ró ket­tős sorom­pó­hoz érve több alka­lom­mal bele­rú­gott az egyik fél­so­rom­pó­ba, majd kéz­zel is igye­ke­zett azt kitör­ni a fog­la­lat­ból. Előbb a biz­ton­sá­gi őr, majd a segít­sé­gé­re siető két beteg­szál­lí­tó igye­ke­zett lefog­ni a vád­lot­tat, hogy meg­fé­kez­zék a továb­bi ron­gá­lást.

A meg­haj­lí­tott sorom­pó­rúd­ban 48 691 forint kár kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.