Főoldal » Hírek » Garázdaság egy kiöntött bili miatt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 50 éves férfi ellen, aki lát­ván a fia és egy férfi vere­ke­dé­sét, köz­be­lé­pett és a fér­fit több alka­lom­mal fejen, illet­ve test­szer­te megütötte.

A vád­irat sze­rint 2021 ápri­lis máso­dik felé­ben, az éjsza­kai órák­ban, a sajó­szent­pé­te­ri laká­sa abla­ká­ból egy férfi bili­ből vize­le­tet öntött ki az épü­let bejá­ra­ta előt­ti rész­re. A szél miatt a leöm­lő vize­let ráment az éppen ott köz­le­ke­dő fia­tal­ko­rú fér­fi­ra, aki ezen rend­kí­vül felháborodott.

A vize­le­tet kiön­tő férfi több­ször bocsá­na­tot kért a cse­lek­mé­nye miatt, azon­ban a fia­tal­ko­rú férfi ezt nem fogad­ta el, hanem bement a szom­szé­dos laká­sá­ba, onnan kiho­zott egy telesz­kó­pos fém botot, és azzal fejen ütöt­te a sér­tet­tet. A férfi véde­ke­zett, meg­ra­gad­ta táma­dó­ja kezét és elvet­te tőle az esz­közt, majd pedig ami­kor az elsza­ladt, utána indult. Mind­ezt látta a fia­tal­ko­rú férfi apja, aki több alka­lom­mal fejen ütöt­te a sér­tet­tet, továb­bá test­szer­te is ütle­gel­te. Ezen bán­tal­ma­zás­hoz csat­la­ko­zott a fia is. A sér­tett véde­ke­zett és meg­pró­bált vissza­üt­ni. Szo­rult hely­ze­té­ből az élet­tá­rá­sá­nak a test­vé­re men­tet­te ki, aki a vád­lot­tat és a fiát is ellök­dös­te a sér­tet­től, őt pedig bevit­te a lakásába.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú kopo­nya zúzó­dást, ille­tő­leg hám­sé­rü­lé­se­ket és vér­alá­fu­tá­so­kat szen­ve­dett el, könnyű testi sér­tés miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő. A fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott, míg a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.