Főoldal » Archív » Garázdaságért kell felelnie a nőnek, aki elszántan védte az üres fülkét a vonaton

Kizár­ta utas­tár­sa­it a vas­úti sze­rel­vény nyolc sze­mé­lyes fül­ké­jé­ből az az idős nő, aki még egy moz­dony­ve­ze­tőt is bán­tal­ma­zott, ami­kor az jobb belá­tás­ra pró­bál­ta bírni a fővá­ros­ba tartó vas­úti sze­rel­vé­nyen.

 A 71 éves utas ellen bün­te­tő eljá­rás indult, mely­nek során a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en elha­lasz­tot­ta vele szem­ben a vád­eme­lést.

Az eset 2016 telén tör­tént, a Mis­kolc­ról Buda­pest­re köz­le­ke­dő sze­mély­szál­lí­tó vona­ton, ahol a gya­nú­sí­tott beült a leg­el­ső sze­rel­vény akkor még üres első fül­ké­jé­be, majd magá­ra zárta annak ajta­ját azért, hogy a később fel­szál­ló uta­sok közül senki ne tudja meg­za­var­ni őt.  A kál-kápolnai állo­mást köve­tő­en egy fia­tal házas­pár – mely­nek tag­jai közül a nő álla­po­tos volt – mégis meg­kí­sé­rel­te a beju­tást, alap­pal fel­té­te­lez­ve, hogy a nő csu­pán egyet­len jegy bir­to­ká­ban sajá­tí­tot­ta ki magá­nak az egész kupét. Pró­bál­ko­zá­suk ered­mény­te­len maradt, mert a gya­nú­sí­tott inge­rül­ten elza­var­ta őket. Ezt ész­lel­te a szom­szé­dos, máso­dik fül­ké­ben utazó, szol­gá­la­ton kívü­li moz­dony­ve­ze­tő, aki - annak érde­ké­ben, hogy biz­to­sít­sa a többi utas  szá­má­ra a meg­vál­tott menet­jegy alap­ján őket meg­il­le­tő sza­bad hely­vá­lasz­tás jogát  - szol­gá­la­ti kul­csá­val kinyi­tot­ta a fülke ajta­ját, és meg­pró­bál­ta tisz­táz­ni a hely­ze­tet. A magá­nyos nő azon­ban ráki­a­bált, hogy „tűn­jön onnan”, majd több­ször is bevág­ta előt­te az ajtót, melyet a vas­úti dol­go­zó követ­ke­ze­te­sen min­dig újra kinyi­tott. Végül a gya­nú­sí­tott erő­szak­hoz folya­mo­dott, és előbb bokán rúgta, majd pofon ütöt­te a moz­dony­ve­ze­tőt, aki  ennek követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A konf­lik­tus­nak a veze­tő jegy­vizs­gá­ló köz­be­lé­pé­se vetett véget, ő volt az, aki meg­nyug­tat­ta az ese­mé­nyek miatt fel­zak­la­tott, a pero­non sír­do­gá­ló kis­ma­mát, és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get azért, hogy a vég­ál­lo­má­son intéz­ked­je­nek a mind­vé­gig kihí­vó közös­ség­el­le­nes­sé­get tanú­sí­tó, erő­sza­kos hölggyel szem­ben.

A járá­si ügyész­ség  hatá­ro­za­tá­ban meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű  idős nő a vona­ton elkö­vet­te a garáz­da­ság vét­sé­gét, és azzal hal­ma­zat­ban a könnyű testi sér­tés vét­sé­gét is. Mivel ese­té­ben fel­te­he­tő volt, hogy a bün­te­té­si célok a bíró­ság álta­li fele­lős­ség­re vonás nél­kül is elér­he­tők, az ügyész­ség a vád­eme­lést két év pró­ba­idő­re elha­lasz­tot­ta vele szem­ben.